mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /home/ilab/domains/ilab.lt/public_html/klaipedospapludimiai/ip_cms/includes/db.php on line 25

 Nuostatai

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS "KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI" NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. AD1 - 2002

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Klaipėdos paplūdimiai“ yra biudžetinė įstaiga.

2. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ steigėja – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, steigėjos adresas: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.

3. Įstaigos pavadinimas – „Klaipėdos paplūdimiai“.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Įstaigos buveinė: Garažų g. 6, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

6. Savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

7. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Vieši pranešimai skelbiami biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ interneto svetainėje.

8. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos saugos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais, taip pat Tarptautinės gyvybės gelbėtojų federacijos ir Lietuvos vandens gelbėtojų asociacijos rekomendacijomis.

9. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veikla yra neterminuota.

II. BiudžetinėS įstaigOS „Klaipėdos paplūdimiai“ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

11. Įstaigos veiklos tikslas – poilsiautojų gyvybės saugumo užtikrinimas miesto paplūdimiuose, maudyklėse bei kitose masinėse žmonių susibūrimo prie vandens vietose ir prevencinių priemonių užtikrinimas, paplūdimių, kopagūbrio, pėsčiųjų takų, dviračių takų, privažiavimo kelių mechanizuoto ir rankinio valymo, inventoriaus, nuorodų, stendų, riboženklių, informacinių rodyklių gamybos, priežiūros ir remonto bei paplūdimių geriamojo vandens fontanėlių eksploatacijos bei remonto užtikrinimas, vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdymo, tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo organizavimas.

12. Įgyvendindama savo tikslus, biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ užsiima šia pagrindine veikla, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

12.1. Priešgaisrinių tarnybų veikla (84.25.00);

12.2. Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

12.3. Nepavojingų atliekų surinkimas (38.11.00);

12.4. Pavojingų atliekų surinkimas (38.12.00);

12.5. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81.00.00);

12.6. Kita valymo veikla (81.29.00);

12.7. Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba (16.23.20);

12.8. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00.00);

12.9. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

12.10. Stogų dengimas (43.91.00).

13. Įstaiga, tenkindama viešuosius interesus, turi teisę papildomai teikti paslaugas, susijusias su tiesiogine veikla:

13.1. Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma (77.34.00);

13.2. Atstovavimas žiniasklaidai (73.12.00);

13.3. Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.10.00);

13.4. Pramoginių valčių nuoma (77.21.10);

13.5. Dviračių nuoma (77.21.30);

13.6. Sporto įrangos nuoma (77.21.40);

13.7. Kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50);

13.8. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29.00);

13.9. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04.00);

13.10. Nuotekų valymas (37.00.00);

13.11. Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla (81.10.00);

13.12. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20.00);

13.13. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59.00);

13.14. Reklamos agentūrų veikla (73.11.00).

14. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ funkcijos:

14.1. organizuoti gelbėtojų darbą Klaipėdos miesto paplūdimiuose maudymosi sezono laikotarpiu;

14.2. užtikrinti poilsiautojų saugumą;

14.3. užtikrinti viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikimą ligoniams ne ligoninėse;

14.4. skelbti vandens kokybės tyrimų duomenų, kasdienių oro ir vandens temperatūros rodiklių pateikimą paplūdimių informaciniuose stenduose;

14.5. vykdyti maudyklų vandens vizualią stebėseną;

14.6. vykdyti Smiltynės, Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonų sanitarinį rankinį ir mechanizuotą tvarkymą bei inventoriaus, nuorodų, stendų, riboženklių, informacinių rodyklių gamybą, priežiūrą ir remontą;

14.7. vykdyti paplūdimių fontanėlių priežiūrą ir remontą.

14.8. vidaus vandenų kelių farvaterių ženklinimas.

14.9. vidaus vandenų kelių garantinių matmenų išlaikymas.

14..10. vagos valymas, vagos reguliavimas, povandeninių kliūčių šalinimas ir kiti darbai, siekiant išlaikyti vidaus vandenų kelio garantinius matmenis.

14.11. vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas.

14.12. dalyvavimas vykdant laivų ir žmonių gelbėjimo darbus vidaus vandenų keliuose bei gelbėjimo darbus potvynių metu ir likviduojant potvynių padarinius,

14.13. laivų vedimo vidaus vandenų keliais (locmano paslaugos) organizavimas.

14.14. vidaus vandenų kelių locmano žemėlapių sudarymas ir leidimus.

III. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės ir pareigos:

15.1. tvirtinti, keisti ir papildyti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ nuostatus;

15.2. nustatyti paslaugų kainas, tarifus;

15.3. gauti iš biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus informaciją apie įstaigos veiklą;

15.4. analizuoti ir kontroliuoti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklą bei rengti reglamentuojančių teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos tvirtinti;

15.5. koordinuoti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ dalyvavimą tarptautinėse gelbėtojų programose;

15.6. reorganizuoti ir likviduoti biudžetinę įstaigą „Klaipėdos paplūdimiai“;

15.7. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

15.8. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

15.9. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

15.10. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.


IV. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ turi šias teises:

16.1. sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ klausimams spręsti;

16.2. teikti mokamas ir nemokamas paslaugas;

16.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

16.4. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

16.5. gauti paramą.

17. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ pareigos:

17.1. vykdyti tik nuostatuose nustatytą veiklą bei kitus steigėjo pavedimus, susijusius su įstaigos funkcijų įgyvendinimu;

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

17.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.4. siūlyti steigėjui tvirtinti mokamų paslaugų kainas ir tarifus;

17.5. teikti steigėjui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei garantuoti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ ataskaitų teisingumą;

17.6. naudoti iš savivaldybės biudžeto arba iš Lietuvos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nustatytai veiklai, biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ tikslams vykdyti;

17.7. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas;

17.8. sudaryti sąlygas biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojams kelti kvalifikaciją.

18. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

V. BiudžetinėS įstaigOS „Klaipėdos paplūdimiai“ DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Biudžetinei įstaigai „Klaipėdos paplūdimiai“ vadovauja vadovas (direktorius), kurį įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės meras. Viešas konkursas šiai pareigybei užimti organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstaymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės meras nustato biudžetinės įstaigos "Klaipėdos paplūdimiai" direktoriaus atlyginimą.

21. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pareigybės aprašymą potvarkiu tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės meras.

22. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą, ir šiais nuostatais, teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės valdžios, valdymo ir kitose institucijose.

23. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus teisės ir pareigos:

23.1. įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą darbuotojus, atleisti juos iš darbo, perkelti į kitas pareigas, skirti jiems nuobaudas ir skatinimo priemones;

23.2. nustatyti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ vidaus tvarką;

23.3. organizuoti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

23.4. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinė įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ nuostatų;

23.5. tvirtinti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

23.6. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

23.7. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

24. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius atsako už:

24.1. biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ finansinę ir ūkinę veiklą;

24.2. teisingą turto panaudojimą, išlaidų sąmatų sudarymą;

24.3. gelbėjimo tarnybų ir postų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

24.4. biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojų drausmę;

24.5. priešgaisrinę apsaugą ir darbo saugą;

24.6. tinkamą darbo sutarčių sudarymą.


VI. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

25. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais bei biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus įsakymais.

26. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius gali nustatyti, neviršydamas darbo užmokesčio fondo, darbuotojams priemoką už papildomai atliekamą darbą, darbo sudėtingumą ir svarbumą bei pavojingas darbo sąlygas, už atliktas laikinai nesančių darbuotojų pareigas.

27. Įstatymų nustatyta tvarka iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius darbuotojams gali skirti vienkartines materialines pašalpas.


VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

28. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ lėšas sudaro:

28.1. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

28.2. pajamos už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą;

28.3. paramos lėšos;

28.4. kitų teisėtų finansavimo šaltinių lėšos.

29. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ biudžetinių lėšų išlaidų sąmata sudaroma neviršijant skiriamų biudžeto asignavimų. Sąmatą tvirtina biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius.

30. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius turi teisę:

30.1. biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, keisti patvirtintų jo vadovaujamos biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ programoms numatytų biudžetų asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį (praneša apie tai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka), neviršydamas patvirtintų tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija gali būti naudojama turtui įsigyti;

30.2. biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti bendros asignavimų sumos ketvirtinį paskirstymą programai vykdyti, suderinęs su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

30.3. sudarydamas programų ir programų sąmatų projektus, teikti programų bei sąmatų alternatyvas (savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojui – atitinkamai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai);

30.4. įsiskolinimams padengti skirti lėšas iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas), nekeisdamas patvirtintų sąmatų nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal funkcijas ir programas;

30.5. organizuoti savivaldybės turto perėmimą teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti;

30.6. analizuoti, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ patikėjimo teise valdomo turto efektyvaus naudojimo, disponavimo juo bei valdymo.

31. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ gauti biudžeto asignavimai naudojami racionaliai ir taupiai biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ sąmatoje numatytoms priemonėms finansuoti.

32. Asignavimų valdytojas, pažeidęs biudžeto asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


VIII. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

33. Klaipėdos miesto savivaldybės merui priėmus sprendimą atleisti biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorių iš pareigų, paskutinę darbo dieną buvęs direktorius perduoda reikalus Klaipėdos miesto savivaldybės mero įgaliotam asmeniui.

34. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus.

35. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys asmenys. Jei reikalus perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

36. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas biudžetinėje įstaigoje „Klaipėdos paplūdimiai“, kitas perduodamas naujam biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriui. Buvęs biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

37. Atleidžiant kitus biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojų reikalų perdavimo aktą saugo biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktorius.


IX. BiudžetinėS įstaigOS „Klaipėdos paplūdimiai“ TARNYBOS VEIKLOS KONTROLĖ

38. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklą kontroliuoja steigėjas.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ gali būti likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

41. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, joje skelbiami vieši pranešimai.

41. Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.

_____________________________